Рекламации


Рекламации
  1. Рекламации от ПОТРЕБИТЕЛЯ се подават до ДОСТАВЧИКА само в писмена форма чрез попълване на формуляра за контакти или по електронна поща, или по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел I от настоящите Общи условия.
  2. Рекламации се подават след установяване на недостатъците от ПОТРЕБИТЕЛЯ, описват се пълно и ясно, като се посочва предмета на рекламацията, номер на поръчката, предпочитания от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, в т.ч. касова бележка или фактура и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  3. Рекламацията се предявява след доставката на поръчката и откриване на несъответствието на доставеното с поръчаното.
  4. ДОСТАВЧИКЪТ разглежда рекламацията по същество във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, за което уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  5. Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в три екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  6. За основателни се приемат само тези рекламации, при които се установи доставен некачествен продукт, несъответстващ на посоченото в поръчката и обявеното в менюто на ДОСТАВЧИКА.
  7. При получаване на поръчката на място, в ресторанта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи своите възражения в момента на получаване на стоката, предмет на конкретната поръчка.
  8. В случай, че същият получи храната/напитките без възражение, направените в последствие рекламации не се приемат за основателни от ДОСТАВЧИКА.
  9. В случай, че рекламацията се приеме за основателна от ДОСТАВЧИКА, то същият дължи възстановяване на сумата на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ по посочена от него банкова сметка или ползването на ваучер за следваща покупка за призната сума по рекламацията.